Wygraj Hondę na weekend podczas meczów siatkówki- Liga Światowa w Atlas Arenie!

dodano: 22.06.2016

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj Hondę na weekend”

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1.      Niniejszy regulamin (zwany dalej REGULAMINEM) stanowi podstawę konkursu „Wygraj Hondę na weekend” (zwanego dalej KONKURSEM).

2.      Regulamin określa szczegółowo dane organizatora, miejsce i czas trwania, warunki uczestnictwa, zasady wyłonienia zwycięzcy, nagrody, tryb składania i rozpatrywania reklamacji oraz postanowienia dotyczące danych osobowych uczestników Konkursu.

3.      Celem Konkursu jest reklama i promocja działalności gospodarczej prowadzonej przez PARK sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k., w szczególności zaś towarów i usług oferowanych przez ww. Spółkę.

 

§2

ORGANIZATOR KONKURSU

 

1.      Organizatorem Konkursu jest spółka PARK sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Łodzi, ul. Brzezińska 33/35, 92-103 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000396746,posiadająca NIP 728-27-84-742, REGON 101290617 (zwana dalej ORGANIZATOREM).

2.      Organizator wskazuje następujące dane kontaktowe:

a.      tel. 42 280 77 77

b.      adres e-mail: marketing@hondapark.pl;

c.      adres do korespondencji: PARK sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k., ul. Brzezińska 33/35, 92-103  Łódź.

 

§3

MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU

 

1.      Konkurs odbywać będzie się w Łodzi na terenie Hali Widowiskowo- Sportowej Atlas Arena, aleja Bandurskiego 7, 94-020 Łódź, Polska.

2.      Konkurs odbędzie się jednorazowo w każdym z poniższych terminów: 24, 25 i 26 czerwca 2015 roku w godzinach od 20:00 do 23:00 (dalej też: CZAS TRWANIA KONKURSU).

 

§4

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1.      Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2.      Z zastrzeżeniem określonym w §4 ust. 3 poniżej, w konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: łącznie UCZESTNICY lub pojedynczo UCZESTNIK). Z udziału w Konkursie wyłączone są następujące osoby:

a.      pracownicy Organizatora oraz spółek powiązanych osobowo lub kapitałowo z Organizatorem;

b.      małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo osób wskazanych w §4 ust. 3 lit. a powyżej.

3.      Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

4.      Zwycięzca dowiaduje się bezpośrednio o wygranej po zakończeniu konkursu.

5.      Zwycięzca może nagrodę zrealizować osobiście. Jeśli nie posiada on prawa jazdy uprawniony jest do przekazania nagrody osobie wskazanej przez siebie na warunkach organizatora.

 

 

§5

ZASADY KOKURSU I WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY

 

1.    Zwycięzca konkursu jest wyłoniony losowo spośród osób znajdujących się w obiekcie. Zwycięzcą zostaje osoba, która znajdzie zaproszenie na „Weekend z Hondą” (nagrodę) ukrytą pod siedzeniem swojego krzesełka przypisanego z zakupionego biletu.  

2.    Wynik konkursu nie może zostać zmieniony i nie podlega zaskarżeniu przez Uczestników.

 

§6

NAGRODY

 

1.      Nagrody w niniejszym Konkursie fundowane są przez organizatora. Nagrody są jednorazowe i obejmują użyczenie samochodu na weekend wskazane przez Organizatora. Każdego dnia z wskazanych w §3 ust. 2 do wygrania jest jedna nagroda (jedna nagroda dziennie).

2.      Wygrany ma możliwość zrealizowania nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora. Odbiór nagrody odbędzie się w siedzibie organizatora po okazaniu ważnego prawa jazdy wydanego Zwycięzcy przed odpowiedni urząd. Wydanie nagrody nastąpi na podstawie podpisania umowy użyczenia samochodu. Wydanie następuje w określonym terminie w piątek od godziny 16:00, a zwrot następuje w poniedziałek (3 dni później) do godziny 9:00.

3.      Zwycięzca odbiera auto w ustalonym terminie z pełnym bakiem i jest zobowiązany do oddania samochodu we wskazanym terminie w stanie z dnia użyczenia. Wszystkie dodatkowe regulacje nieopisane w poniższym regulaminie oparte są o zasady określone w umowie użyczenia dostępnej w siedzibie Organizatora.

4.      Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe lub równowartość pieniężną oraz nie przysługuje prawo cesji nagrody na osoby trzecie.

5.      Zwycięzca może zrezygnować z nagrody w Konkursie poprzez wysłanie maila do Organizatora na adres marketing@hondapark.pl zawierającego w treści imię oraz nazwisko Zwycięscy oraz oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie. W temacie e-maila wskazanego w zdaniu poprzednim Zwycięzca obowiązany jest wpisać "Rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie".

6.      Nagroda ulega przepadkowi w następujących sytuacjach:

a.      odmowy przyjęcia Nagrody przez Zwycięzcę;

b.      nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę;

c.      niespełnienia przez Zwycięzcę warunków określonych niniejszym Regulaminem.

 

§7

REKLAMACJE

 

1.      Reklamacje co do przebiegu lub wyniku konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres Organizatora wskazany w §2 ust. 2 powyżej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia Decyzji. Decydująca dla zachowania powyższego terminu jest data stempla pocztowego. Reklamacje wniesione po terminie nie podlegają rozpatrzeniu przez Organizatora.

2.      Prawo do zgłoszenia reklamacji mają tylko Uczestnicy konkursu. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jego dokładny adres oraz opis i wskazanie przyczyn reklamacji.

3.      Reklamacja będzie rozpatrywana przez komisję odwoławczą wybraną przez organizatora, składającą się z 3 (słownie: trzech) osób.

4.      Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na piśmie na adres wskazany w treści reklamacji.

 

§8

DANE OSOBOWE

 

1.      Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - Park sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Łodzi, ul. Brzezińska 33/35, 92-103 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000396746,posiadająca NIP 728-27-84-742, REGON 101290617.

2.      Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3.      W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, administratorem danych osobowych będzie Honda Motor Europe z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa.

4.      Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

5.      Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany w umowie użyczenia adres poczty elektronicznej jest dobrowolne i nie jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Regulamin będzie dostępny w miejscu przeprowadzeniu Konkursu dostępnym dla wszystkich Uczestników.

2.      Regulamin będzie udostępniony przez cały czas trwania Konkursu. Na żądanie Uczestnika złożone w czasie trwania konkursu lub bezpośrednio po jego zakończeniu, Organizator udostępni jego treść w formie elektronicznej lub papierowej.

3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niespełnienia przez Uczestnika warunków niniejszego regulaminu, co skutkować będzie brakiem możliwości odbioru Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności również za inne sytuacje powodujące brak możliwości lub utrudnienia we wręczeniu Nagrody wynikające z działania lub zaniechania Uczestnika.

4.      W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.